Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden. 

Algemene Voorwaarden De Wijsmaker Training en opleiding in het sociaal domein

 

 1.     Algemeen

1.1.       Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

-           Opdrachtnemer: De Wijsmaker, die deze voorwaarden hanteert.

-          
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.

1.2.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Dit geldt ook voor open inschrijvingen via www.dewijsmaker.nl, webinars of andere digitale diensten. 

2.       Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1.       Alle in een offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2.       Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.       Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer ondertekent, en deze schriftelijk of per e-mail retourneert aan Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk iets anders is overeengekomen.

2.4.       Een open inschrijving opleiding of training wordt een overeenkomst na aanmelding via de website en door op die aanmeldpagina akkoord te gaan met de voorwaarden.

2.5.       Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatsverplichting overeengekomen. 

3.       Prijs

3.1.       In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn niet begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten, tenzij anders is bepaald in de offerte/overeenkomst.

3.2.       In de prijs is inbegrepen dat de opdrachtgever een digitaal certificaat van deelname ontvangt na deelname aan de opleiding en na betaling van de gehele factuur. 

4.       Vertrouwelijkheid

4.1.       Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer. 

5.       Intellectuele eigendom

5.1.       Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, methoden en ‘know-how’.

5.2.       De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3.       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden als er materialen beschikbaar zijn gesteld aan opdrachtnemer door opdrachtgever.  

6.       Betalingsvoorwaarden

6.1.       De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum, tenzij anders afgesproken in de offerte/ overeenkomst. Bij online lessen geldt betaling vooraf. Zonder betaling is er geen toegang tot de online sessie.

6.2.       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar in geval van overschrijding van een betalingstermijn, faillissement, surseance, curatele, ontbinding, liquidering, bedrijfsbeëindiging of overdracht van Opdrachtgever. 

7.       Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1.       Als één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.2.       Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten als hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3.       Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, pandemieën, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 

8.       Wijziging van de opdracht

8.1.       Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in redelijkheid naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2.       Als de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3.       Van meerwerk is ook sprake als de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 

9.       Beëindiging van de opdracht/ annulering

9.1.       Als Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, en ook in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2.       Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3.       Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nooit gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

9.4.       Als de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5.       Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. 

9.6.       Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9.7.       In geval van annulering van een incompany opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen: Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden. Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden. Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden. Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

9.8.       Deelnemers van open inschrijvingen hebben een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf aanmelding om hun inschrijving kosteloos te annuleren. Start de opleiding of training vanaf aanmelding binnen 2 weken dan kan niet meer worden geannuleerd. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld, wel kan er bij verhindering een andere deelnemer van het kantoor deelnemen.

9.9.       Opdrachtnemer kan de opleiding of training indien nodig kosteloos annuleren bij te weinig aanmeldingen, ziekte of overmacht. De opleiding wordt dan verzet naar een andere datum of wordt geheel geannuleerd. Als Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan komen of geheel wordt geannuleerd zijn er ook geen kosten verschuldigd door de Opdrachtgever. 

9.10.    Opdrachtnemer kan de opleiding of training ook volledig omzetten naar een digitale les in verband met een pandemie zoals Corona. Er kan niet worden geannuleerd bij omzetting naar een digitale les op dezelfde dag als de oorspronkelijke fysieke les. Als de les op een andere dag gaat plaatsvinden kan wel kosteloos geannuleerd worden.  

10.     Aansprakelijkheid

10.1.    Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

10.2.    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a)          Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

b)          Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk.

c)           De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, als het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

d)          De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden. 

10.3.    Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 

11.     Geschillen en Klachten

11.1.    Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vallen onder het Nederlands recht.

11.2.    Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.3.    Als erdoor of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

11.4.    Een geschil is aanwezig als één der partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt met reden van het geschil. 

11.5.    Als het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.