Onze trainingen

Hier vind je een overzicht van ons huidige aanbod trainingen.

Training weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag

In 1 dag ben je weer bewust van weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag en weet je hoe je hiermee om kunt gaan. Je kan de verschillende vormen herkennen en hier adequaat op reageren. 

Effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Het gaat hier om gesprekstechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Helder en duidelijk schrijven voor onze doelgroep!

We schrijven veel e-mails, brieven en rapportages in vele vormen. Het is natuurlijk van levensbelang dat de klant zoveel mogelijk begrijpt wat er aan de gang is, niet alleen mondeling maar zeker ook schriftelijk. Bij een mondeling gesprek kan je ter plekke corrigeren en aanpassen, dat gaat bij schriftelijke communicatie niet. Vandaar het belang hiervan.

Veel van onze doelgroepen zijn klanten die niet zo goed kunnen lezen, die zinnen en woorden niet begrijpen. Dit leidt tot miscommunicatie, onbegrip en boosheid. Dat kan gedeeltelijk voorkomen worden door tijdig het niveau van brieven en communicatie aan te passen aan de doelgroep ( LVB, laaggeletterdheid enz).

Onze opleidingen

Hier vind je een overzicht van de huidige opleidingen die we aanbieden.

WMO/ Wlz/ Jeugdzorg en PGB

Wil je meer weten over de WMO 2015, de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en het het persoonsgebonden budget binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz? Schrijf je dan in voor deze korte opleiding.

Actualiteiten sociale zekerheid

Alle belangrijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid die van belang zijn komen aan bod. Na deze dag weet jij en/ of je medewerkers alle recente wijzigingen van het afgelopen jaar. Tevens gunnen wij je een vooruitblik op wat er allemaal nog aan komt. Dat houdt je scherp en geeft je de kans om vooraf actie te ondernemen in plaats van achteraf. Van WW tot AOW en van heffingskortingen tot zorgverzekering, we laten het allemaal de revue passeren.

Beslag- en executierecht

In een halve dag  (3 uur) op de hoogte van de meest belangrijke zaken omtrent beslag- en executierecht. Tevens kan je eigen vragen voorleggen. 

Opleiding mentorschap en curatele

In een dag ben je in staat om goed te begrijpen hoe curatele/ mentorschap werkt, waar je aan moet voldoen en waar je rekening mee moet houden in de praktijk.

Opleiding dwang in de zorg

In een halve dag helemaal op de hoogte van de Wet Zorg en Dwang (Wzd)  en de Wet verplichte ggz (Wvgzz). Uiteraard worden er voorbeelden uitgewerkt zodat het een combinatie is van theorie en praktijk. 

Alles over SHV & WSNP

Volledig vernieuwde inhoud
Deze dag staat in het teken van schuldhulpverlening en WSNP.  Fokke legt jullie uit hoe het werkt en wat er veranderd is de afgelopen periode. Ook staan we stil bij wat er nog aan zit te komen. De nadruk ligt op hoe het nu gaat en wat je als professional kan met SHV & WSNP. 

Jurisprudentie beschermingsbewind

De laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie worden met je doorgenomen door de docent. Alle relevante jurisprudentie wat betreft bewindvoering worden besproken. De docent maakt de koppeling van de uitspraak naar de betekenis voor de praktijk. Aan het eind ben je weer helemaal op de hoogte en kan je inspelen op de consequenties van bepaalde uitspraken en ben je bij kennis over de valkuilen.

In de opleiding jurisprudentie beschermingsbewind wordt stil gestaan bij diverse juridische aspecten van het beschermingsbewind zoals verwoord in het Burgerlijk Wetboek.

Alles over bijzondere bijstand

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die meer willen weten over de bijzondere bijstand, de inkomenstoeslag en andere minimaregelingen die de gemeente uitvoert. De kaders van de Participatiewet (bijstand) lijken duidelijk maar de uitvoering is verschillend en iedere gemeente lijkt andere regels te hanteren. Maar is dat wel zo? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten, oftewel wat kan er wel en wat niet? We geven in deze les meer duidelijkheid en inzicht zodat je dit direct kan toepassen in de praktijk.

Privacy (bewind, curatele en mentorschap)

Privacy is een onderwerp wat iedereen aangaat en wat iedereen kan raken. We registreren, verzamelen en delen zoveel informatie. Kan dat wel allemaal? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kijkt steeds meer met ons mee.  Privacy is ook iets wat we snel vergeten als het ons voordeel oplevert.

Hoe kunnen we in het vak als wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder/curator en mentor) omgaan met privacy, nieuwsgierigheid en wettelijke regels? Hoe vind je de balans? Wat mag nu wel en wat niet? We kijken samen hoe er bewustwording kan ontstaan. Uiteraard besteden we uitgebreid aandacht aan de nieuwe regels die er zijn  sinds 25 mei 2018, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Belastingen algemeen

De beschermingsbewindvoerder en curator wordt vaak geconfronteerd met de Belastingdienst. Niet altijd op een prettige manier. Wij hebben het onderdeel Belastingen verdeeld in een ochtend deel en een middag deel. De ochtend gaat over de aangifte IB en de Toeslagen. De middag richt zich op invordering en kwijtschelding enz. De opleidingen zijn dus prima los te volgen. 

Belastingen specifiek

De beschermingsbewindvoerder en curator wordt vaak geconfronteerd met de Belastingdienst. Niet altijd op een prettige manier. Wij hebben het onderdeel Belastingen verdeeld in een ochtend deel en een middag deel omdat de stof zo beter te volgen is. In de ochtend wordt door de docent aandacht besteed aan aangifte IB en Toeslagen.

Bewindvoering en strafrecht

De cursus is praktijkgericht en op maat gemaakt. Bewindvoerders worden tijdens het uitoefenen van hun beroep regelmatig geconfronteerd met de gevolgen en gedragingen van hun cliënten. Wanneer de gedraging een strafrechtelijk karakter heeft kan dat gevolgen hebben voor de voortgang van het beschermingsbewind en/of schuldsaneringstraject. 

Dit een samenwerking met Valentijn Raats, eigenaar Raats Consultancy, bewindvoerder en insolventiespecialist en mr. K. (Kim) Kuster, eigenaar Kuster Advocatuur en strafrechtadvocaat.

Let op!

Dit is de laatste keer dat de opleiding gegeven wordt. Kim Kuster heeft het te druk met haar praktijk!!!

Alles over algemene en bijzondere bijstand

In 1 dag op de hoogte van de rechten en plichten van de Participatiewet (bijstand) en de regels omtrent bijzondere bijstand en minimaregelingen bij gemeenten? Altijd al meer willen weten over de Participatiewet en bijzondere bijstand? Kom dan naar de opleiding die je in 1 dag meeneemt in de rechten en plichten van de Participatiewet en de mogelijkheden van bijzondere bijstand. De nadruk van de dag ligt op algemene bijstand. Dit en meer zijn onderwerpen die we behandelen op deze basis dag.

De (nieuwe) beslagvrije voet

Het bewaken van de juiste beslagvrije voet blijft een belangrijke taak van de beschermingsbewindvoerder. Het is namelijk dat gedeelte van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. In de cursus wordt de geheel nieuwe berekeningswijze van de beslagvrije voet behandeld zoals die per 1 januari 2021 in werking treedt. Ook de eventuele wijzigingen worden meegenomen. 

Huurrecht

Het programma omvat naast algemene verbintenisrechtelijke aspecten een bespreking van de algemene bepalingen van het huurrecht, de verplichtingen van de verhuurder en de huurder en ook de mogelijkheden (waaronder de opzeggingsgronden) om de huur van woonruimte te beëindigen. De nadruk zal worden gelegd op de huur van woonruimte.

Verdieping mentorschap en curatele

De opleiding bestaat uit een verdieping op de stof voor een mentor en curator en behandelt praktijk vragen en dilemma's. 

VTLB

In verband met alle wijzigingen in de beslagvrije voet wijzigt ook de berekening van het VTLB. In deze opleiding staan we hierbij stil. 

Bewindvoering rondom sociaal kwetsbare mensen

Deze cursus is ontwikkeld voor gevorderde beschermingsbewindvoerders/ curatioren en mentoren die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten;

  • met een verslaving(verleden)

  • die noodzakelijke (traject)begeleiding nodig hebben

  • die dak- en thuisloos zijn of waren.

Erfrecht

Hoe werkt het erfrecht en wat moet een bewindvoerder en curator weten voor een goede uitvoering van hun beroep? Dat en meer leer je allemaal in deze dag.